تابلوهای مدرن بسیار زیبا با نقشمایه های اسلامی(1)

این تابلوها کاری از هنرمند تازه مسلمان آلمانی -ترک تبار است که در جهت
ترویج اسلام اقدام به ایجاد این تابلوهای بسیار زیبا نموده است .

تابلوهای مدرن اسلامی
 

تابلوهای مدرن اسلامی
 
تابلوهای مدرن اسلامی
 
تابلوهای مدرن اسلامی
 
تابلوهای مدرن اسلامی
 
تابلوهای مدرن اسلامی
 
تابلوهای مدرن اسلامی
 
تابلوهای مدرن اسلامی
 
تابلوهای مدرن اسلامی
 
تابلوهای مدرن اسلامی
 
تابلوهای مدرن اسلامی
 
تابلوهای مدرن اسلامی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: